Terms and conditions

Lees hier onze voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Metaverses.

Diensten: de door Metaverses aan Klant te leveren diensten, zoals in de Overeenkomst beschreven, waar onder ook begrepen het ter beschikking stellen van Software.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, rechten op knowhow en aanverwante rechten, ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn of niet.

Klant: de partij waaraan Metaverses Diensten verleent, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Klantmaterialen: alle materialen inclusief maar niet beperkt tot informatie, documentatie, software, data, persoonsgegevens en overige gegevens en middelen die de Klant ter beschikking stelt aan Metaverses in verband met de te verlenen Diensten.

Metaverses: de leverancier van de Diensten, te weten Metaverses B.V., kantoorhoudende te Bleiswijkseweg 37 G, 2712PB Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64299805.

Resultaten: alle resultaten die het gevolg zijn van het verlenen van de Diensten, zoals mappings, modellen, overzichten, rapporten, adviezen, screenshots, analyses, ontwerpen, documentatie, databases, migratiestraten en andere output.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Metaverses en de Klant, waar onder ook begrepen door een Klant geaccepteerde offertes en aanbiedingen van Metaverses, op grond waarvan Metaverses Diensten verleent.

Software: alle programmatuur, in welke vorm dan ook, die Metaverses op grond van een Overeenkomst aan de Klant in gebruik geeft.

Verwerkersovereenkomst: een in samenhang met een Overeenkomst gesloten verwerkersovereenkomst, op basis waarvan Metaverses op instructie van de Klant persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Metaverses en alle Overeenkomsten. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2.2 Alle aanbiedingen en offertes van Metaverses zijn vrijblijvend, tenzij door Metaverses schriftelijk anders aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Metaverses verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties waarop de offerte (en Overeenkomst) is gebaseerd.

 

Artikel 3. Diensten

3.1 Metaverses levert de in de Overeenkomst opgenomen Diensten op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij een specifiek resultaat is overeengekomen in een Overeenkomst.

3.2 Metaverses zal zich inspannen om de tussen partijen overeengekomen termijnen en opleverdata te halen. Tussen partijen overeengekomen data gelden niet als fatale termijnen en het enkel overschrijden van een (leverings)termijn leidt niet tot verzuim van Metaverses. Bij het overschrijden van een termijn dient de Klant een schriftelijke ingebrekestelling te versturen waarin Metaverses een redelijke termijn wordt geboden om haar verplichting alsnog na te komen.

3.3 Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het waarborgen van de planning en voor het bepalen van eventuele afwijkingen daarvan. Partijen zullen ervoor zorgen dat de planning altijd een agendapunt is bij hun reguliere overleg.

3.4 Metaverses heeft het recht om, zonder voorafgaande toestemming van Klant, onderaannemers in te schakelen voor de uitvoering van de Diensten. Metaverses blijft volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen uit de Overeenkomst.

3.5 Metaverses zal bij het uitvoeren van de Diensten slechts gebruik maken van medewerkers of onderaannemers die beschikken over de vereiste professionele kwalificaties, vaardigheden en ervaring die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten.

3.6 Metaverses behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegewezen medewerkers die de Diensten verlenen te wijzigen. Bij een voorgenomen wijziging van medewerkers zal Metaverses de Klant hierover tijdig informeren. Metaverses zal een medewerker slechts vervangen door een medewerker met een vergelijkbaar of hoger niveau van kwalificatie en ervaring. Een wijziging van medewerkers zal de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening niet negatief beïnvloeden.

3.7 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst in fasen plaatsvindt, dan is Metaverses gerechtigd om de start van de Diensten die deel uitmaken van een volgende fase uit te stellen totdat de Klant de Resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8 Onverminderd het bovenstaande is Metaverses nooit gebonden aan een (leverings)datum of oplevertermijn, als vertraging is opgelopen buiten de schuld van Metaverses (zoals door toedoen van Klant of een derde), of als partijen een wijziging zijn overeengekomen in de inhoud of omvang van de Diensten of de planning (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.)

3.9 Indien het correct en/of tijdig verlenen van de Diensten niet mogelijk is vanwege een keuze van de Klant in de gebruikte hardware, database-structuur of andere (instelling van) infrastructuur, dan wel problemen met de aangeleverde Klantmaterialen, dan is die niet-correcte nakoming niet aan Metaverses toerekenbaar, is Metaverses niet aansprakelijk voor enige opgetreden schade aan de zijde van Klant, en heeft Metaverses recht op vergoeding van de verleende Diensten.

3.10 Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat aanvullende diensten nodig zijn om het doel van de Overeenkomst te bereiken, dan kan dit nooit een reden zijn voor de Klant om de Overeenkomst te beëindigen door opzegging of te ontbinden wegens wanprestatie.

3.11 Indien relevant voor de te verlenen Diensten maken Partijen voorafgaand gezamenlijk een migratieplan waarin is beschreven op welke manier en binnen welke periode Metaverses de Diensten zal verrichten. De Klant zal er voor zorgdragen dat Klant en de in het migratieplan genoemde derden volledig en tijdig aan hun respectievelijke verplichtingen voldoen en dat andere afhankelijkheden worden vervuld.

3.12 Indien Metaverses op grond van een Overeenkomst Software aan de Klant in gebruik geeft (ongeacht of deze Software in opdracht van de Klant is ontwikkeld), spant Metaverses zich in om er voor te zorgen dat de Klant de Software kan gebruiken conform de overeengekomen specificaties. Metaverses staat er echter niet voor in dat de Software altijd beschikbaar is en zonder gebreken werkt. De Software wordt zonder toezeggingen over bepaalde functionaliteit en werking (‘as is’) aangeboden en Metaverses zal eventuele gebreken in de Software naar eigen inzicht en verhelpen in een volgende versie.

 

Artikel 4. De Resultaten

4.1 Na uitvoering van de Diensten zal Klant in de gelegenheid worden gesteld om een acceptatietest van de geleverde Resultaten uit te voeren. Klant zal daarbij eventuele materiële verschillen tussen de Resultaten en de overeengekomen scope die zij in deze periode vaststelt aan Metaverses melden, voorzien van een gedetailleerde beschrijving. Metaverses zal reproduceerbare, materiële gebreken binnen een redelijke termijn herstellen en de Klant de gelegenheid geven om de Resultaten opnieuw te testen. Tenzij anders overeengekomen brengt Metaverses haar reguliere tarieven in rekening voor deze aanvullende werkzaamheden.

4.2 Kleine gebreken, waartoe gerekend worden gebreken die door hun aard en/of aantal ingebruikname van de Resultaten redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de acceptatie zijn. Partijen kunnen in overleg vaststellen indien bepaalde gebreken al dan niet voorafgaand aan acceptatie hersteld dienen te worden. Indien Partijen het er niet over eens worden of een gebrek voorafgaand aan acceptatie hersteld dient te worden heeft Metaverses een beslissende stem om hierover een beslissing te nemen.

4.3 De Resultaten, en daarmee de geleverde Diensten, gelden op het eerste van de volgende momenten als geaccepteerd:

  1. zodra de Klant, al dan niet na een acceptatietest, schriftelijk heeft aangegeven dat de Resultaten geen gebreken bevatten; of
  2. zodra de Klant de Resultaten in gebruik heeft genomen.

4.4 Na acceptatie van de Resultaten gelden de verleende Diensten als voltooid en kan Klant Metaverses niet langer aanspreken op een eventueel gebrek in verleende Diensten.

4.5 Indien Klant Metaverses verzoekt om, na acceptatie van de Diensten en Resultaten, aanpassingen aan de Resultaten aan te brengen, dan geldt dit als een verzoek tot meerwerk waarvoor nieuwe (tarief)afspraken gemaakt zullen worden.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Klant

5.1 De Klant garandeert de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens, informatie, Klantmaterialen, ontwerpen en specificaties die door of namens de Klant aan Metaverses worden verstrekt, zowel voorafgaand aan het aangaan van een Overeenkomst en waarop het aanbod en/of de Overeenkomst is gebaseerd als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.

5.2 De Klant zal altijd tijdig de benodigde medewerking verlenen zodat Metaverses haar Diensten kan verlenen, en zal Metaverses altijd voorzien van de gegevens of informatie waarom Metaverses verzoekt. Als de Klant eigen personeel en/of hulppersonen inzet om bij te dragen aan de uitvoering van een Overeenkomst, moeten deze medewerkers en hulppersonen over de vereiste vaardigheden en ervaring beschikken. Metaverses mag haar verplichtingen opschorten indien en voor zover zij haar Diensten niet kan verlenen wegens het niet-meewerken of niet-verstrekken van benodigde informatie door Klant.

5.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie en het juiste gebruik van de Resultaten.

5.4 Indien en voor zover Partijen overeenkomen dat Metaverses bepaalde materialen van de Klant gebruikt voor het verlenen van de Diensten (waar onder begrepen, maar niet beperkt tot, software, hardware (inclusief instellingen), tooling, databases, en andere materialen), dan draagt de Klant het risico voor de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer van deze materialen.

5.5 Indien medewerkers van Metaverses werkzaamheden verrichten op de locatie van de Klant, zorgt de Klant kosteloos dat deze medewerkers, in alle redelijkheid, worden voorzien van de benodigde faciliteiten, zoals een werkplek met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkplek en faciliteiten moeten voldoen aan de wettelijke en andere relevante eisen voor arbeidsomstandigheden. Als Metaverses haar verplichtingen onder de Overeenkomst niet (tijdig) kan nakomen vanwege een schending van voorgaande verplichting door de Klant, dan is die schending niet aan Metaverses toerekenbaar. De Klant vrijwaart Metaverses tegen claims van derden, waaronder claims van medewerkers van Metaverses, die schade lijden in verband met de uitvoering van een Overeenkomst, welke schade het gevolg is van een schending van deze bepaling.

 

Artikel 6. Vergoeding en betaling

6.1 De vergoeding die de Klant voor de Diensten is verschuldigd is opgenomen in de Overeenkomst. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.

6.2 Tenzij voor bepaalde Diensten een vaste prijs is overeengekomen in de Overeenkomst, verleent Metaverses haar Diensten op basis van nacalculatie waarbij ze de werkelijk gewerkte tijd tegen de overeengekomen tarieven maandelijks achteraf in rekening brengt. Als in de Overeenkomst geen tarief is overeengekomen gelden de reguliere tarieven van Metaverses, zoals in haar prijslijst opgenomen. Ongeacht de daadwerkelijk door Metaverses in een maand gewerkte tijd, heeft Metaverses altijd het recht om in ieder geval de door haar in verband met de Overeenkomst gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen, waar onder maar niet beperkt tot kosten voor gealloceerd personeel en aangeschafte materialen en/of software.

6.3 Indien Metaverses op basis van nacalculatie factureert zal Metaverses gewerkte tijd bijhouden. De tijdsregistratie van Metaverses is leidend voor het bepalen van de hoogte van de factuur.

6.4 Voor projecten met een vaste scope en budget factureert Metaverses steeds 50% van de overeengekomen vergoeding voorafgaand aan het verlenen van de Diensten en 50% na afronding van het project, tenzij anders overeengekomen. In andere gevallen factureert Metaverses de door Klant verschuldigde vergoeding steeds maandelijks achteraf.

6.5 Licentiekosten voor het gebruik van Software brengt Metaverses jaarlijks vooraf in rekening, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken.

6.6 De betalingstermijn voor facturen van Metaverses bedraagt 30 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Bij overschrijding van de betalingstermijn treedt automatisch verzuim in zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

6.7 Indien de Klant na het intreden van verzuim in gebreke blijft in de nakoming van een betalingsverplichting, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. Dit omvat zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten.

6.8 Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Metaverses kenbaar gemaakt te worden. In geval van een bezwaar zal Klant het niet-betwiste deel van de factuur binnen de betalingstermijn voldoen en zullen Metaverses en de Klant in goed overleg trachten tot een oplossing te komen voor het betwiste gedeelte van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht de factuur en de daarin beschreven Diensten te hebben aanvaard.

6.9 De Klant is niet gerechtigd de betaling van facturen op te schorten of te verrekenen met enige vordering die Klant op Metaverses meent te hebben.

6.10 Metaverses is gerechtigd om de overeengekomen tarieven jaarlijks op 1 januari te indexeren. Deze indexatie vindt plaats op basis van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI), zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Na indexatie zullen de nieuwe tarieven zichtbaar zijn op de eerstvolgende factuur van Klant.

 

Artikel 7. Duur en beëindiging

7.1 Tenzij in een Overeenkomst anders overeengekomen treedt een Overeenkomst in werking op de datum van ondertekening door beide partijen en eindigt deze van rechtswege na het afronden van de daarin beschreven Diensten. Een Overeenkomst die is aangegaan voor de duur van een project kan niet voortijdig worden beëindigd door opzegging – voor zover vereist in tegenstelling tot de bepalingen van artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Nederland.

7.2 Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, zoals voor het gebruik van Software, wordt deze aangegaan voor de in de Overeenkomst opgenomen duur. Indien de Overeenkomst geen looptijd bevat geldt dat de Overeenkomst voor een termijn van twee jaar wordt aangegaan, welke steeds stilzwijgend voor een aanvullende termijn van twee jaar wordt verlengd. Opzegging door een Partij is enkel mogelijk tegen het einde van de geldende termijn, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie maanden.

7.3 Tenzij de nakoming van de resterende verplichtingen onder een Overeenkomst blijvend onmogelijk is, kan een Overeenkomst of een deel daarvan alleen worden ontbonden wegens wanprestatie indien een van de partijen toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van een van haar materiële verplichtingen en de andere partij deze partij een schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd, met vermelding van de details van de tekortkoming, en deze partij een redelijke termijn heeft gegeven om de tekortkoming te herstellen en deze partij – na het verstrijken van deze termijn – nog steeds toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen. De betalingsverplichting van de Klant wordt in ieder geval beschouwd als een materiële verplichtingen.

7.4 Alle bedragen die door Metaverses zijn gefactureerd vóór de ontbinding blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding, tenzij de Klant bewijst dat Metaverses in gebreke blijft met betrekking tot een fundamenteel onderdeel van de Overeenkomst.

7.5 Bij ontbinding van een Overeenkomst vindt geen ongedaanmaking op grond van art. 6:271 BW plaats.

7.6 Een van de partijen kan een Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang opzeggen, indien de andere partij surseance van betaling krijgt verleend, al dan niet voorlopig, een faillissementsaanvraag tegen de andere partij is ingediend of het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd of ontbonden anders dan voor herstructureringsdoeleinden of voor een fusie van ondernemingen. Metaverses is nooit verplicht om enig reeds ontvangen geldbedrag terug te betalen of enige vergoeding te betalen vanwege een opzegging zoals bedoeld in deze paragraaf.

7.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, komen alle gebruiksrechten van de Klant op Programmatuur direct te vervallen, en zullen Partijen onverwijld de vertrouwelijke informatie van de andere Partij die zij in hun bezit hebben vernietigen of, als de verstrekkende Partij daar om verzoekt, aan de verstrekkende Partij overhandigen.

 

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Software, Resultaten, tools en andere materialen – zoals maar niet beperkt tot analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten – die Metaverses gebruikt bij het verlenen van de Diensten en/of beschikbaar stelt aan de Klant, blijven exclusief berusten bij Metaverses of haar licentiegever(s).

8.2 Als Metaverses op grond van de Overeenkomst Software aan de Klant ter beschikking stelt (ook als Metaverses deze in opdracht van de Klant ontwikkelt) verleent Metaverses aan Klant – onder voorwaarde van betaling van de voor het gebruik van de Software verschuldigde vergoeding door Klant – een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de Software voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.

8.3 Klant mag door Metaverses ter beschikking gestelde Software niet kopiëren, (laten) wijzigen, overdragen, bezwaren, reverse-engineeren of anderszins aanpassen tenzij en voor zover toegestaan in de Overeenkomst of op grond van dwingend recht.

8.4 Onder voorwaarde van betaling van de vergoeding voor de Diensten verleent Metaverses aan Klant een eeuwigdurend, niet-exclusief recht om de Resultaten voor interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken.

8.5 Metaverses vrijwaart Klant van vorderingen van derde partijen die gebaseerd zijn op een vermeende of daadwerkelijke inbreuk van de Software of Resultaten op enig intellectueel eigendomsrecht dat die derde partij kan afdwingen in de Europese Economische Ruimte. Deze vrijwaring is verbonden aan de volgende voorwaarden: (a) de Klant informeert Metaverses onmiddellijk schriftelijk over een dergelijke vordering of een mogelijke vordering, (b) de Klant laat Metaverses haar eigen verdediging voeren en een eventuele schikken treffen en (c) de Klant voorziet Metaverses van correcte en volledige informatie en assistentie om een dergelijke vordering te schikken en/of zichzelf ertegen te verdedigen. Daartoe moet de Klant Metaverses de vereiste volmachten verlenen en alle benodigde assistentie verlenen.

8.6 De Klant verleent, voor de duur van de Overeenkomst, aan Metaverses een niet-exclusief gebruiksrecht op alle Klantmaterialen die Metaverses nodig heeft voor het verlenen van de Diensten. De Klant garandeert dat het gebruik van de Klantmaterialen door Metaverses geen inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van derden en dat de Klant de benodigde toestemmingen en rechten heeft verkregen voor dit gebruik.

8.7 De Klant vrijwaart Metaverses tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Klantmaterialen door Metaverses als bedoeld in artikel 8.6, inclusief aanspraken met betrekking tot inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Metaverses vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar van Metaveses in het voorkomende geval uitkeert, met een maximum van €1.000.000,=. Indien en voor zover de verzekeraar geen dekking biedt voor het betrokken schadegeval is de totale aansprakelijkheid van Metaverses vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of een onrechtmatige daad beperkt tot maximaal de vergoeding welke Klant heeft betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voortgedaan, maar nooit meer dan een bedrag van € 100.000,-.

9.2 Metaverses is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waar onder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verlies, de migratie, het beschadigen of het aanpassen van data, voor schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant of schade verband houdende met het door Metaverses opvolgen van een door Klant gegeven instructie.

9.3 De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet dan wel grove schuld van Metaverses.

9.4 Buiten de bovengenoemde aansprakelijkheidsbepalingen, rust op Metaverses geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Metaverses is niet gehouden tot vergoeding van schade als deze schade niet zo binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Metaverses is gemeld.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien een partij door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, is zij niet gehouden deze verplichtingen te vervullen zolang de overmachtssituatie voortduurt. Onder overmacht vallen alle oorzaken die niet aan de schuld van een partij te wijten zijn en evenmin tot haar risico behoren, zoals – maar niet beperkt tot – natuurrampen, oorlog, terrorisme, oproer, epidemieën, pandemieën, overheidshandelingen, stakingen, brand, explosies, technologische storingen en het tekortschieten van toeleveranciers waarbij het buiten de macht van de betrokken partij ligt om deze tot nakoming te dwingen of de ontbrekende levering van een ander te betrekken.

10.2 De partij die zich op overmacht beroept, zal de andere partij zo spoedig mogelijk informeren over het intreden en het vermoedelijke verloop van de overmachtssituatie.

 

Artikel 11. Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens

11.1 Indien en voor zover bij uitvoering van de Overeenkomst informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij en deze informatie mondeling of schriftelijk is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de ontvangende Partij in redelijkheid zou moeten hebben kunnen begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal de ontvangende Partij deze informatie strikt geheim houden, alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De ontvangende Partij staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

11.2 Financiële en bedrijfseconomische informatie, waaronder marktinformatie en informatie over het marketing- en verkoopbeleid van Partijen, informatie omtrent huidige en toekomstige producten en diensten van Partijen, dan wel daarmee verbonden vennootschappen of ondernemingen, wordt in ieder geval aangemerkt als vertrouwelijke informatie in de zin van het voorgaande lid van dit artikel.

11.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

11.4 Indien en voor zover Metaverses persoonsgegevens verwerkt bij het verlenen van de Diensten zal Klant ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Metaverses zal in dit kader uitsluitend optreden als verwerker. Nadere afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens zijn c.q. worden vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1 Indien een bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht en wordt de nietige of vernietigde bepaling vervangen door een geldige bepaling die de strekking van de initiële bepaling zo veel mogelijk benadert.

12.2 Klant mag de rechten en verplichtingen die hij op grond van een Overeenkomst heeft alleen aan een derde overdragen met voorafgaande schriftelijke instemming van Metaverses. Metaverses heeft het recht haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een over te dragen of te verpanden zonder voorafgaande toestemming van Klant.

12.3 Op alle Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die mochten voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomsten of deze Algemene Voorwaarden